Ny omsorgsbolig

Kort orientering om vår nye omsorgsbolig:

Etablering og formål: Virksomheten Helgeseter er en selveiende og selvforvaltende stiftelse som gir tilbud om bolig, arbeid, terapi fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Helgeseter ble startet i 1954 som et hjem for barn med psykisk utviklingshemming. I dag har stedet 30 voksne beboere og ca. 85 årsverk fordelt på over 150 medarbeidere. Helgeseter har 
driftsavtale med Bergen kommune.

Prosjektet: Virksomheten har i dag ansvar for 7 bofellesskap med til sammen 30 beboere. 21 
av beboerne har sitt botilbud samlokalisert i hus/avdelinger på Helgeseter. Nært opptil Helgeseter bor 9 av beboerne fordelt på 3 hus. Disse 9 beboerne vil Virksomheten Helgeseter innlemme i sitt botilbud på Helgeseter. Det er således 9 boenheter som skal prosjekteres og bygges i 2 etasjer - også med plass for personell/betjening. Boenhetene har livsløpsstandard og er organisert som et bokollektiv der hver enhet har et privatareal på ca. 35m2

Boenhetene skal finansieres innenfor husbankens rammer og må tilfredsstille systemkrav i forhold til størrelse, utforming og innhold for bokollektivløsninger.

ny omsorgsbolig helgeseter
Finansiering av driften og nybygg
Virksomheten Helgeseter er finansiert av Bergen kommune iht. kommunens helse og sosialplaner og har driftsavtale i samsvar med tilbud beskrevet over. Driften av boligene og nybygget finansieres av beboernes betaling av husleie, bostøtte og overføringer fra Bergen kommune etter nærmere avtale.

Nybygget skal finansieres med låneopptak og tilskuddsmidler fra Husbanken. Kostnadsrammen for det prosjekterte nybygg må ligge innenfor Husbankens rammer og beboernes evne i forhold til betjening av husleie.

Byggherre: Stiftelsen Helgeseter er byggherre og tiltakshaver og har Stiftelsen Virksomheten 
Helgeseter gjennom sin driftsavtale med Bergen kommune som sin eneste leietaker.

Byggestart: Prosjektet er allerede startet opp og gjeldende fremdriftsplan tilsier at alle kontraktsarbeider skal være avsluttet innen utgangen av oktober 2008. Grunnmuren er allerede kommet opp. Heissjakten og takstoler er også ferdig montert. Vi regner med at vi har tett tak i løpet av et par uker. Da vil arbeidene med tette vegger og innsetting av vinduer gå sin gang parallelt med de andre aktørene på byggeplassen. Utomhusplanen med vei opp til platået mellom 
Hovedhus og Arken er snart ferdig. Her er det etablert en fin gangvei med flotte murer på begge sider. Her vil det være store muligheter for beplanting for de som måtte ha den interessen. Erfaringsmessig vet vi at ferdigstillelse og innflytting tar tid. Det ville være kjekt å kunne feire julen 2008 i det nye huset. Vi tar sikte på det!

Med denne omsorgsboligen er den lange prosessen med gjennomføringen av boligdelen av den såkalte HVPU reformen i mål. Alle beboere på Helgeseter har nå egne private boenheter og i tillegg store fellesarealer hvor den enkelte kan ta del i det sosiale liv etter behov.

Med Vennlig hilsen
For Stiftelsen Helgeseter
Lars J. Konradsen 


En oversikt over noen av våre gode hjelpere og sentrale aktører i gjennomføringen:
Prosjekteringsledelse og prosjektledelse: Multiconsult AS
Arkitekt og ansvarlig søker: Damman Akerø NPA AS
Byggeledelse: Helgeseter ved Terje Hovlandsdal
Hovedentreprenør: Per Helland AS 
VVS & varmepumpe: Arna Vann Varme og Sanitær AS 
Elektro: Sønnico Installasjon AS 
Ventilasjon og SD-anlegg: Gunnar Karlsen AS
  • Sist oppdatert
  • Treff: 3342
© Stiftelsen Virksomheten Helgeseter gir tilbud om bolig, arbeid, terapi, fritid- og kulturopplevelser til mennesker med spesielle behov. Adresse: Øvre Sædalsvegen 257, 5099 Bergen. E-post: Telefon: 55 27 38 40. Organisasjonsnr; 971 427 248