Skip to main content

Hva er helsepedagogikk og sosialterapi?

Publisert: | Terje Erlandsen | sosialterapi
Endret: 11. november 2023

Bakeriet er en viktig arbeidsplass for Lars M

Helsepedagogikk og sosialterapi er rettet mot barn, ungdom og voksne mennesker med spesielle behov, på grunn av fysisk, psykisk eller sosiale funksjonshemninger.


Metodisk bygger helsepedagogikk og sosialterapi på den antroposofiske menneskekunnskap, på samme pedagogiske prinsipper som steinerskolene. Sett i lys av denne kunnskap er ikke mennesket bare et intellektuelt vesen, men også et følelses og viljesvesen. Om man tiltaler disse tre områder gir man hele mennesket muligheter til å utvikles. Innen de helsepedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter i Norge finnes lang erfaring og kompetanse med hensyn til å gi mennesker med spesielle behov et helhetlig tilbud bestående av skole, arbeid, bolig, kultur og fritid.

Antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi er representert gjennom 500 virksomheter i 30 forskjellige land. I Norge finnes 10 virksomheter der 210 barn, ungdommer og voksne med spesielle behov, har sitt hjem. I tillegg finnes 3. helsepedagogiske skoler med til sammen 114 elever. Samtlige virksomheter eksisterer uten profitt som motiv for drift.

Menneskets åndelige dimensjon – utgangspunktet for vårt fellesskap
En grunnleggende ide innen helsepedagogikk og sosialterapi er at menneskets ”jeg”, individualiteten, ikke bare er et produkt av ytre faktorer. Arv og miljø skaper forutsetninger for livet, men også begrensninger. Et karakteristisk trekk ved mennesket er muligheten til å bearbeide og forholde seg skapende til egne forutsetninger og begrensninger. Det finnes i hvert menneske noe unikt og uforutsigbart som vi velger å betegne som den åndelige kjerne i personligheten.

Livets røde tråd
Det unike i mennesket kommer til utrykk gjennom den enkeltes livs skjebne. Det finnes en rød tråd i hvert menneskets liv, mer eller mindre tydelig. Alle mennesker har behov for å se dette gjennom å gå sin egen livsvei. Uansett funksjonshemning finnes dette behov for å vandre langs livets røde tråd uten å bli motarbeidet eller stilt spørsmål ved. Å bli møtt med åpenhet og forståelse er grunnlaget for all menneskelig utvikling. Derfor er respekt, delaktighet og ansvar i forhold til menneskets individuelle skjebne utgangspunktet for vår holdning til hverandre og de mennesker vi prøver å gi utviklingsmuligheter.


Individuelt liv i fellesskap
Felleskap er en livsviktig faktor i menneskets liv. Å finne en sosial sammenheng der en føler seg hjemme er en forutsetning for personlig utvikling. For mennesker med spesielle behov er det viktig at fellesskapet skaper glede, trygghet og gir mulighet til å få være den man er. Våre virksomheter har som intensjon å skape rammer for individuell utvikling gjennom et sosialt fellesskap som alle bidrar til etter funksjonsnivå og evner.

Individets kjerne
Funksjonshemming skal ikke likestilles med utviklingshemming. Bak hver funksjonshemming finnes det unike krefter med stort potensial for utvikling. Medarbeidernes oppgave er å være lydhør overfor hvert individs evner og tilrettelegge forholdene slik at disse kan utvikles. Å vise respekt for hvert menneskes utviklingsvei, og ha tålmodighet overfor dets begrensninger er grunnleggende verdier i vårt arbeide.

Livslang læring
I møte med personer med funksjonshemming blir medarbeideres egne feil og mangler ofte belyst. Dermed blir medarbeideren direkte konfrontert med behovet for egen utvikling. Sett i lys av dette perspektiv gir møtet mellom beboer og medarbeiders utfordringer i livet, begge parter mulighet for utvikling. På våre arbeidsplasser ansees denne prosess å være en naturlig del av arbeidet. Derfor betoner vi verdien av livslang læring.

Et bevisst utformet miljø
De fysiske omgivelser har stor innvirkning på mennesket. Arkitektur, materialvalg, fargesetting, innredning og utforming av uteareal betyr mye for sjelelig trivsel og velvære. Derfor legger vi stor vekt på et estetisk tiltalende miljø utendørs og innendørs.

Når det gjelder det psykososiale miljø er hverdag og høytider organisert etter et rytmisk gjentagende prinsipp. Dette kommer til uttrykk gjennom felles samlinger i skole og arbeidsdag samt regelmessige og bevisst regisserte måltidssituasjoner. Årets høytider, fødselsdager og helger markeres slik at dette oppleves som trygt og forutsigbart.

Vi tilstreber også en økologisk bevissthet ved å drive våre virksomheter på en måte som skader miljøet minst mulig gjennom bruk av økologisk/biodynamisk dyrket mat, miljøvennlige vaskemidler, samt resirkulering og kompostering av avfall.

Et skapende liv – Arbeidets betydning
Betingelsen for at vi som mennesker skal være skapende og kreative er opplevelsen av harmoni og velvære. Derfor vil vi gi hvert enkelt individ muligheten til å utfolde sin iboende kreativitet gjennom å gi trygge forutsigbare rammer for livet samt gjennom individuell tilrettelegging i bolig og verksted. Det er også en forutsetning at det arbeidet som utføres er til nytte for fellesskapet eller resulterer i et produkt som andre kan ha nytte og glede av.

Arbeidet har en sentral plass i et voksent menneskets liv. Å finne felleskap gjennom en meningsfull oppgave og føle seg ønsket er spesielt viktig for personer med funksjonshemming. Gjennom å tilrettelegge for dette blir personen revitalisert og får muligheten til et rikt og skapende liv.


Fra Svensk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi

Oversatt og bearbeidet til norsk av Terje Erlandsen


Filmen "Det kreative sind" - kunstens betydning i Rudolf Steiner-pædagogikken

Marjatta i Danmark er en av Helgeseters nærmeste samarbeidspartnere. Som en kort innføring i helsepedagogikk og sosialterapi, se filmen "Det kreative sind" (23 minutt) om Marjatta og Marjatta Seminarium. Filmen ble støttet av EU's Leonardo da-Vinciprogram i 2006.