Skip to main content
| Jan Kjærgaard | uteområde

"UT I VÅR HAGE"

triangelparkopning600-1200c
Fra åpningen av Triangelparken 27. august 2004, året da Helgeseter feiret 50 år. TV-Norge var til stede under åpningsseremonien. Foto: Frode Hølleland

– en orientering om Hagegruppens arbeid.

Fra Til Oss Alle nr 3, 2009

Som de fleste kanskje allerede vet, er det nylig oppnevnt en hagegruppe på Helgeseter. Denne består av Jan Erik, Gunn Kjersti, Sissel M. og Jan K., og er klart åpen for flere!


Det er mange vakre og velholdte partier på Helgeseter og nærheten til natur og kulturlandskap forsyner oss med gode utendørs-opplevelser – ”helt gratis”. Likevel synes det nå å eksistere relativt store og enkelte påtrengende utfordringer* i tilknytning til Helgeseters uteområder. Både ut fra et allment estetisk perspektiv og kanskje spesielt på basis av en antroposofisk/sosialterapeutisk betraktning, med bl.a dens vekt på; - vørnad overfor det skaptes ”egenvilje” og –verdi (jfr. den åndsvitenskapelige påstand om ”verden som subjekt” – og f.eks ikke bare som objekt for menneskelig behovsmettelse) – helhetsorientering – meningsfylde- og meningsdybde, dvs. form preget av essensielt formål og kvalitativ verdi (en bolig f.eks bør i sitt uttrykk helst avspeile kvaliteten og verdien ”hjem”) – samklang, karakter, relasjon, stemning, dynamikk, rytme - gjensidig ”oppbyggende” prosesser: støtte mellom funksjoner - spenstig integrering av sansemangfold (kvantitativt og kvalitativt; lys/mørke, farge, lyd, duft osv.) - respektfull ”dialog” mellom himmel/ landskap/ natur og kultur-/sivilisasjonsuttrykk – samt ”kvalitativ forvandling” fundert på fordypende kunstnerisk kreativitet.

Det fysiske ute-rom inklusive bygninger og ”løsøre” danner et viktig ”ansikt” utad, og signaliserer trolig på ganske ærlig vis, ”hvem” et fellesskap er, ”hvor” det befinner seg i sin utvikling og hvilke kvaliteter som rår. Hva formidles i det nåværende uttrykk her på Helgeseter? Hva ønsker vi å kommunisere?

Det materielle har ingen videre verdi såfremt det ikke medierer ”noe mer” enn hva det er i seg selv; nemlig noe avdelt, sjelløst, stivt og tomt. Våre beboere har et helt vesentlig behov for sjelelig og åndelig omsorg og stimulans. (Sjel er karakter. Ånd er helhet og sammenheng – ”det meningsbærende, formskapende og balanserende samspill” ulike ”karakterer” i mellom - liksom melodien i en tonerekke.) Måtte vårt utemiljø i noe større grad komme dette i møte.

Den vestlige kulturs vanvittige ressursbruk og overnervøse overfokusering på all mulig slags ”sikring” av fysisk eksistens, bidrar ikke bare til å skape dårlige liv her og nå, men vil med overveiende sikkerhet ”på sikt” vise seg å bli vår absolutt minst sikre investering. For mister vi på dette vis ”syn” for det essensielle metafysiske liv (karakter- rikdommen i alle ”riker” og den overordnede, lovgivende - enn si livgivende ”harmonimester” ) - sjelen og ånden i verden - og i oss selv, beveger vi oss nok inn i et særdeles utrygt ”landskap”– økologisk såvel sosialt.

Hagegruppen har kun fått et rådgivende mandat og opererer ikke med eget budsjett. Dette - sammen med begrenset tid og arbeidskapasitet har tvunget oss til å legge listen relativt lavt. Vi er dessuten helt avhengige av utstrakt samarbeid og all mulig velvilje både i prosjekters planleggings- og gjennomføringsfase. Vi håper at vår eksistens og våre intensjoner blir respektert og at vi i det minste blir tatt med på høring ved forestående inngrep i vårt viktige og vide utemiljø.

For øyeblikket arbeider vi med å effektuere planer i forbindelse med oppføring av rekkverk i bakken fra Hovedhuset til Haugen/Elvebakken, sikring av utkjørsel fra øvre parkeringsplass samt avskjerming langs veien på Helgeseters vestside. Dessuten er vi i gang med å anlegge en bærhage i skråningen på Skolehusets nordside.

Kom gjerne med forslag i forhold til utforming av både nær- og fjernareal. Vi tar kontakt igjen.

På vegne av Hagegruppen - Jan Kjærgaard

*Herunder bl. a.:

  • Opprustning av inngangspartiet på Helgeseter. Dette bør bli noe mer innbydende
  • Utvidet tilrettelegging for spaserturer, riding og rullestolbruk i ”kulturlandskapet” samt tiltak for redusert trafikal belastning på tunet.
  • ”Opprydding” i den eneste gjenværende utsikt-sektor fra tunet, hvor det nå råder et mildt kaos av visuell forurensing. Intet sentralt utsyn lenger hvor våre blikk kan finne hvile!
  • Assistanse til de enkelte ”hus” for å gjøre deres uteområder mer attraktive, integrerte og funksjonelle. Primæransvaret her påhviler dog ”boligene” selv.
  • En større og mer solvendt luftegård for fjøsdyra.
  • Et eget avskjermet område for sortering og deponering av avfall samt kompostering – praktisk og pedagogisk tilrettelagt.